Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de diensten van Birgit Krols / De Boekenbouwer, gevestigd in de Marcel Auburtinlaan in 2600 Berchem, België en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE0 628 374 314. Ze gelden voor elke samenwerking, voorstel en overeenkomst tussen Birgit Krols en de opdrachtgever en zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Birgit Krols derden dient te betrekken. Deze Algemene Voorwaarden hebben onverminderd voorrang op de Algemene Voorwaarden en de werkwijze van de opdrachtgever.
Artikel 2. Samenwerkingsvoorstel en overeenkomst
De werkzaamheden starten pas als Birgit Krols een geschreven akkoordverklaring op het ingediende samenwerkingsvoorstel ontvangen heeft. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en houden geen verbintenis in. Prijzen in een voorstel zijn geldig gedurende 30 dagen, opgesteld in euro en exclusief BTW. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de totaalprijs. Aanbiedingen of samenwerkingsvoorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Door aanvaarding van het voorstel en/of de plaatsing van een opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Birgit Krols.
Artikel 3: Wijziging en annulering van opdrachten
Als de opdrachtgever de opdracht wijzigt na de akkoordverklaring en aanvaarding, behoudt Birgit Krols zich het recht voor termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht alsnog te weigeren. In dit laatste geval is de opdrachtgever verplicht om het al uitgevoerde gedeelte te betalen. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen.
Als de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt na de akkoordverklaring en aanvaarding, behoudt Birgit Krols zich het recht voor het al geleverde werk te factureren aan 100%. Het reeds uitgevoerde werk wordt aan de opdrachtgever overgemaakt.
Artikel 4. Kwaliteitsgarantie
Birgit Krols verbindt er zich toe de opdracht, geplaatst door de opdrachtgever, met goede vakkennis en bekwaamheid te realiseren en/of te laten realiseren. Bij de uitvoering ervan houdt ze rekening met het door de opdrachtgever gespecifieerde doel. Dit dient door de opdrachtgever tijdens de plaatsing van de opdracht opgegeven te worden. De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel voor als tijdens de uitvoering tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen die door Birgit Krols voorgelegd worden.
Artikel 5. Twee correctierondes
Tenzij anders vastgelegd, heeft de opdrachtgever recht op twee rondes voor herziening en/of correctie van teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in het samenwerkingsvoorstel vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij uitdrukkelijk anders in het samenwerkingsvoorstel overeengekomen.
Artikel 6. Overdracht van rechten en aansprakelijkheid
Tenzij anders bepaald, blijven de intellectuele rechten van alle opdrachten het eigendom van Birgit Krols tot op het ogenblik van de ontvangst van de volledige betaling van de factuur. Op dat moment worden de volledige en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product (teksten, beelden en verhalen) overgedragen aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media. Tenzij anders afgesproken mogen geleverde beelden, teksten en verhalen door Birgit Krols gebruikt worden in een zichtbaar online en offline portfolio.
De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Birgit Krols van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, met inbegrip van schade die hieruit voortvloeit.
Birgit Krols is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming, en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Birgit Krols is in elk geval slechts beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw van de betreffende opdracht.
Artikel 7. Wederzijdse vertrouwelijkheid en privacy
Birgit Krols verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, van vertrouwelijke informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen, en neemt alle mogelijke maatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Birgit Krols aan derden geen mededelingen doen of rapporteringen doorgeven over aanpak, werkwijze of voorstellen.
Birgit Krols respecteert de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze worden nooit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden overgemaakt. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht zijn gegevens in te zien, te laten wijzigen en verwijderen.
Artikel 8. Facturering
Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is voor iedere opdracht die een bedrag van €500 (excl. btw) overschrijdt, een voorschot van 30% vereist op de dag dat Birgit Krols de opdracht aanvaardt die door de opdrachtgever is geplaatst. Bij niet-betaling van het voorschot houdt Birgit Krols zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Het resterende bedrag wordt gefactureerd bij oplevering van de finale tekstversie. Als de correctierondes waarvan sprake in artikel 5, door de schuld van de opdrachtgever langer op zich laten wachten dan 15 dagen, heeft Birgit Krols het recht om het volledige bedrag te factureren nog voor deze plaatsvinden. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Birgit Krols het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Birgit Krols heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.
Artikel 9. Klachten binnen 8 dagen
Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als die niet binnen 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent, met daarbij de gedetailleerde vermelding van opmerkingen. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting en het in ontvangst nemen van een klacht is geen bewijs van de geldigheid ervan. Indien de klacht van de opdrachtgever gegrond en geformuleerd is binnen de gestelde termijn, verbindt Birgit Krols zich ertoe, zonder enige schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, wijzigen en/of verbeteren. Indien Birgit Krols niet tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever betreffende de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal aan de opdrachtgever een korting toegekend worden op de factuurprijs. Het recht van de opdrachtgever tot het indienen van een klacht vervalt als hij, binnen de termijn waarbinnen hij de klacht kan uiten, het geleverde werk al in gebruik heeft genomen, gepubliceerd heeft of aan derden heeft overgemaakt.
Artikel 10. Betaling binnen 30 dagen
Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum worden betaald.
Artikel 11. Leveringstermijn
Birgit Krols is niet gehouden aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de opdrachtgever, maar zal alles in het werk stellen om de gewenste leveringstermijn te respecteren. Omgekeerd dient de opdrachtgever alles in het werk te stellen om een tijdige levering mogelijk te maken. Als de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn opgeeft, zal Birgit Krols deze zelf naar redelijkheid bepalen. De overeengekomen leveringstermijn geldt als streeftermijn. Hoewel Birgit Krols alles in het werk stelt om de overeengekomen leveringstermijn te halen, verbindt ze zich ertoe, van zodra duidelijk wordt dat de opdracht vertraging oploopt (bv. door overmacht), de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Artikel 12. Schadevergoeding en verwijlintresten
Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €100. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend.Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag behoudt Birgit Krols zich het recht voor, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle nog lopende opdrachten te schorsen tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen.
Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan Birgit Krols het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.
Artikel 14. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: alles wat de wet en de jurisprudentie eronder begrijpt en alle omstandigheden waarop Birgit Krols geen invloed kan uitoefenen en die haar verhinderen haar verplichtingen na te komen. Gedurende een periode van overmacht worden de verplichtingen van Birgit Krols opgeschort. Bij een periode van overmacht langer dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is. Als Birgit Krols bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft ze het recht de al uitgevoerde prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 15. Geschillenregeling en wetgeving
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en een van de grondslagen van onze rechtsorde. Iedereen heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.
Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens en neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en uitsluitend gebruikt voor toezending van mijn nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.
Wil je mijn nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan volstaat het om de link ‘uitschrijven’ aan te klikken. Wil je dat ik je gegevens volledig verwijder, stuur dan even een mailtje naar info@birgitkrols.be.

Anti-spam beleid

Ik hou niet van spam en draag de regelgeving rond elektronische mailings en de Belgische Privacywetgeving hoog in het vaandel. Ik stuur daarom enkel nieuws, technieken en informatie over mijn producten via e-mail naar inschrijvers die zich ‘double opt-in’ hebben aangemeld. Dat houdt in dat een inschrijving via een activeringslink bevestigd wordt voor het e-mailadres op mijn adressenlijst belandt. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst belandt. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en snel afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij zelf maakt op grond van de informatie op de website en voor het gebruik ervan. Hij kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van internetwebsites gelinkt aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker, en het gebruik ervan vindt op eigen risico plaats. Ik aanvaard geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoud me het recht voor om iedere link of informatie op deze website op eender welk moment te wijzigen of verwijderen.
Ik doe mijn best om enkel nauwkeurige en actuele informatie op te nemen, maar kan geen garantie geven dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. Ik aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Ik wijs de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen en wijs iedere aansprakelijkheid af uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Deze website maakt gebruik van cookies.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!